Osmium Portfoliotheorie
אוסמיום לאופטימיזציה של תיקים

אוסמיום לאופטימיזציה של תיקים

על ידי גיוון (הוספת) אוסמיום גבישי לתיקי השקעות, ניתן למזער את התנודתיות (סיכון) תוך הגדלת התשואות.

מתכות יקרות (במיוחד אוסמיום) כנכס מוחשי הן הגיוון המושלם (תוספת) לתיקי השקעות.
תוספת של 0.5% עד 20% של אוסמיום יכולה למטב את תיק השקעות (למשל מניות ואיגרות חוב), כלומר ממזערת את הסיכון (תנודתיות) ובמקביל מגדילה את התשואה.

מיטוב התיק האישי שלך עם אוסמיום גבישי

בדקו את תיק ההשקעות או האסטרטגיה שלכם באמצעות הסעיפים שלהלן. כל שעליכם לעשות הוא להזין את סוג התיק שלכם ולקבל את העקומות המתאימות עם תוספת של אוסמיום וללא תוספת של אוסמיום להציגן בהשוואה בתרשים שלהלן. באפשרותכם גם לשנות את כמות האוסמיום שנוספה על-ידי שינוי האחוזים. אם יש לכם שאלות, אנא צרו קשר עם מיכאל קארל גאסר בטלפון 436763137750+ Michael Karl Gasser

01.01.2018 - 09.12.2023 אופטימיזציה של תיקים עם אוסמיום

תיק השקעןת בסיסי:
Aktien / MSCI World Index:
Aktien / DAX:
Anleihen / REX:
Gold:
ביצועים ללא אוסמיום:+3,3% רווח
אוסמיום ביצועים עם:+11,9% רווח               
» 10,0% Osmium | 45,0% DAX | 45,0% REX

 

DAX = מדד המניות הגרמני | MSCI World = מדד המניות העולמי | REX = מדד האג"ח הגרמני | © מכון אוסמיום דויטשלנד - מיכאל קארל גאסר


הערת סיכון: כל צירופי התרשימים מציגים ערכים מהעבר. תוצאות העבר אינן מעידות על התפתחויות עתידיות.

תורת הפורטפוליו המודרנית

תיאוריית הפורטפוליו המודרנית מקורה בעבודת הכלכלן האמריקאי הארי מ. מרקוביץ בשנת 1952. עבודתו הייתה מהפכנית בעת פרסומה והוא קיבל בזכותה את פרס נובל לכלכלה בשנת 1990.

מטרת תורת התיקים היא לתת הוראות לשילוב הטוב ביותר האפשרי של חלופות השקעה ליצירת תיק אופטימלי (סיכון לעומת תשואה). בדרך זו, יש למזער את הסיכון של תיק ניירות ערך מבלי להקטין את התשואה הצפויה. תנאי הסף הנדרש כאן הוא כי הקורלציה (מתאם) בין סוגי הנכסים תהיה מועטה ככל האפשר.

אוסמיום למיטוב תיקים

על פי תיאוריית הפורטפוליו המודרנית, עבור תיק מגוון היטב אנו זקוקים לסוגי נכסים התואמים זה לזה מעט ככל האפשר על מנת למזער את הסיכון ולהגדיל את התשואה בו זמנית.

מכיוון שאוסמיום גבישי מתואם מעט מאוד עם מחלקות נכסים אחרות, לא רק שהתשואה גדלה, אלא שבמקביל טווח התנודתיות (volatility) מצטמצם ולכן גרף תיק ההשקעות הכולל "מוחלק". זה מה שכל משקיע רוצה: תשואות גבוהות יותר עם פחות ירידות כלפי מטה בו זמנית.

מתכות יקרות כסוג נכס, ואוסמיום בפרט, הן הגיוון המושלם כנכס מוחשי לתיקי השקעות.
תוספת של 0.5% עד 20% של אוסמיום ממטבת תיק השקעות של מניות ואיגרות חוב. משמעות הדבר היא כי התנודתיות ולכן הסיכון ממוזערים ובמקביל התשואה גדלה.

 

הערת סיכון: כל צירופי התרשימים מציגים איורים מהעבר. תוצאות העבר אינן מעידות על התפתחויות עתידיות. המידע אינו מהווה הזמנה, הצעה או כל עסקה משפטית אחרת, ובפרט רכישה. בנוסף להזדמנויות תשואה גבוהה, ישנם סיכונים ניכרים הקשורים להשקעה במניות, אג"ח ומתכות יקרות, אשר יכול להוביל לאובדן מוחלט של ההון המושקע. אין לפרש את התוכן כייעוץ פיננסי, משפטי או מיסויי. המידע הוכן עם תשומת הלב הגדולה ביותר האפשרית באמצעות מקורות שנחשבים אמינים. עם זאת, לא ניתן לקבל כל חבות על הדיוק והשלמות של המידע שסופק. מכוני אוסמיום אינם נושאים באחריות לכל אובדן או נזק, לרבות אובדן רווחים או כל אובדן ישיר או תוצאתי אחר, הנובע משימוש או הסתמכות על המידע המסופק באתר זה. השימוש במידע הכלול במסמך זה מותר רק בהסכמתו בכתב של מכון האוסמיום גרמניה.

 
Fenster schließen
אוסמיום לאופטימיזציה של תיקים